headshot of Xinrui Shi

Xinrui Shi

Chief of Staff, Office of the President
Back to top