Zhi Liu, Senior Fellow and Director, Peking University–Lincoln Institute Center for Urban Development and Land Policy

Canfei He, Deputy Director, Peking University–Lincoln Institute Center for Urban Development and Land Policy

Jiabin Lin 

Xinrui Shi, Chief of Staff, Office of the President 

Wei (Vivian) Liu, Senior Research Analyst, Peking University–Lincoln Institute Center for Urban Development and Land Policy

Xiuying Liu, Policy Analyst, Peking University–Lincoln Institute Center for Urban Development and Land Policy 

Wenjing Li 

Lixin Zhang, Policy Analyst, Peking University–Lincoln Institute Center for Urban Development and Land Policy 

Shenmin Liu, Research Analyst, Land and Water Conservation Program and China Program

Jiabin Lin, Advisor

Changxin Xu 

Ran Tao

Jiawen Yang

Zhilin Liu

Chun Zhang

Zhiji Huang

Yan Yan